Projekty UE rozmiar teksturozmiar teksturozmiar teksturozmiar tekstu

     W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej polskie podmioty gospodarcze mają szansę na skorzystanie z bezzwrotnych dotacji unijnych .

     Uzyskanie dotacji na realizacje projektu nie gwarantuje jednak doprowadzenia projektu do końca i osiągnięcia oczekiwanych rezultatów.

     Projekt trzeba sprawnie przeprowadzić i prawidłowo rozliczyć środki otrzymane i wydatkowane na ich realizację ponieważ błędne zaksięgowanie jakichkolwiek wydatków może zmusić Państwa do ZWROTU pozyskanych środków.

Biuro rachunkowe AGFIN oferuje swoje usługi w pełnym zakresie rozliczania projektów unijnych, a w szczególności

 1. Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej
  - dla beneficjentów prowadzących pełną księgowość
  - dla beneficjentów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów
  - dla pozostałych beneficjentów,
   
 2. Rozliczanie dotacji otrzymanych w ramach projektu
  - ocena kwalifikalności poszczególnych wydatków z podziałem na koszty bezpośrednie i pośrednie uwzględnione w zatwierdzonym budżecie projektu,
  - właściwy opis faktur i innych dokumentów księgowych,
   
 3. Przygotowanie wniosków o płatność dofinansowania.
   
 4. Inne zadania niezbędne do właściwego rozliczenia projektu

Korzystanie z dotacji unijnych nie jest łatwe , Unia Europejska stawia przed podmiotami korzystającymi z dotacji szereg wymogów, które musi spełnić. Jednym z nich jest obowiązek księgowego wyodrębnienia zdarzeń gospodarczych związanych z otrzymaniem dotacji oraz wydatkowaniem pochodzących z niej środków. Daje to gwarancję rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych.

Prawidłowo zrealizowane i rozliczone wydatki każdego projektu są bardzo ważnym czynnikiem decydującym o powodzeniu przedsięwzięcia i uniknięcia przykrych konsekwencji w postaci konieczności zwrotu części lub całości dotacji wraz z odsetkami.

Biuro rachunkowe AGFIN specjalizuje się w rozliczaniu projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( PO KL). Zapewnia wszystkim Beneficjentom prawidłową realizację projektów oraz właściwe ich rozliczenie zgodnie z zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  oraz wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

polityka prywatności     ||     POLECAMY:  Kancelaria - Dobrochna Niezgoda